Dla Wykładowców: Prowadzenie Zajęć na SPK

 1. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w Studenckiej Pracowni Komputerowej są odpowiedzialni za
  1. wcześniejsze przygotowanie sobie miejsca pracy,
  2. efekty pracy studentów, w tym za wszelkie zmiany ustawień sieci oraz uruchamiane w ramach zajęć serwisy, które powinny być nadzorowane, a po skończonych zajęciach dezaktywowane,
  3. doprowadzenie pracowni do porządku po zajęciach.
 2. Zajęcia przydzielane są do pracowni według ich profilu. W szczególnych przypadkach możliwy jest wybór sali, jednak konieczny jest wtedy kontakt z Koordynatorem SPK, by ustalić szczegóły organizacyjne i techniczne. Terminy podane są poniżej w tym regulaminie.
 3. Ze względu na dużą liczbę przedmiotów komputerowych zajęcia takie jak seminaria, ćwiczenia rachunkowe itp. z założenia nie będą przydzielane do sal SPK.
 4. Raz w tygodniu następuje na każdej pracowni przerwa techniczna od zajęć dydaktycznych, dająca możliwość przeprowadzenia prac konfiguracyjnych.
 5. Wszelkie uwagi na temat BIEŻĄCEJ konfiguracji zainstalowanego oprogramowania i licencji należy zgłaszać panu Jerzemu Reszce (oprogramowanie w systemie Windows) lub panu Piotrowi Oramusowi (oprogramowanie w systemie Linux). Możliwe prace powinny zostać przeprowadzone przy najbliższej cotygodniowej przerwie technicznej lub w czasie uzgodnionym.
 6. Zgłaszanie zapytań/propozycji instalacji nowego oprogramowania, zakupu nowych licencji itp. odbywa się wyłącznie do Koordynatora SPK (terminy są podane niżej w tym regulaminie).
 7. Bezwzględne terminy obowiązujące Prowadzących przy zgłaszaniu wszelkiego typu propozycji: lokalizacji zajęć, potrzebnych narzędzi, konfiguracji, oraz zakupu nowego oprogramowania/licencji to:
  na semestr letni: do 30 stycznia
  na semestr zimowy: do 30 czerwca (wyjątkowo 5 września)
 8. Zakłada się, że zajęcia, do których Prowadzący nie zgłosił w odpowiednim terminie żadnych uwag odnośnie lokalizacji czy potrzebnego oprogramowania, odbywają się tam, gdzie zostaną przydzielone oraz z użyciem DOMYŚLNYCH narzędzi wymienionych w zakładce „Zasoby SPK”.
 9. Platformą komunikacji w sprawie: awarii, zapytań, uwag, propozycji instalacji nowego oprogramowania, zakupów, licencji itp. jest wyłącznie Formularz Kontaktowy. Celem tej jednolitej formy komunikacji jest zapis i analiza zgłoszeń, co może pomóc w poprawie jakości.

Koordynator Studenckiej Pracowni Komputerowej:
dr Grzegorz Surówka, grzegorz.surowka@uj.edu.pl, tel. (12) 664-4590, pokój C-2-17

Centrum Informatyczno-Techniczne WFAiIS:
mgr Jerzy Reszka, jerzy.reszka@uj.edu.pl, tel. (12) 664-4867 , pokój G-1-02